thong bao cienco4

Số học sinh dự thi toàn quốc

Tiểu học

Trung học cơ sở

Đối tượng khác

Tổng Số

Số học sinh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"

STT Tỉnh/ Thành phố Tiểu học Trung học cơ sở Đối tượng khác

Cập nhật hàng ngày lúc 23h50 phút một lần

Hỗ trợ trực tuyến